uzlasma.org

2021 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2021 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adalet Bakanlığından:
2021 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uzlaştırma ücretinin sınırları
MADDE 4 – (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.
(2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.
Uzlaştırma ücretinin ödenmesi
MADDE 5 – (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.
Uzlaştırmacı giderleri
MADDE 6 – (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre yapılan zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere masraflar, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde uzlaştırmacıya ayrıca ödenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 7 – (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
Tarife
MADDE 8 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir: a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 160-240 TL, b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 481-642 TL,
2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 642-802 TL,
3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 802-962 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 962-1123 TL,
c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;
1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 240-320 TL,
2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 320-400 TL,
3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 400-481 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 481-560 TL,
arasında ücret ödenir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ