uzlasma.org

Davanın Düşmesi

Davanın Düşmesi

Davanın düşmesi; kovuşturmanın yani yargılamanın sona erdiğini belirten karar türlerindendir. Davanın düşmesi daha çok sanık lehine olan bir durumdur. Kovuşturma sonrasında davanın düşmesi şeklinde bir karar verilmesi sanık hakkında cezai yönden bir hüküm kurulmamasıdır. Dava dosyası hakkında düşme kararı verilebilecek durumlar Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Ayrıca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunda uzlaşma sonrası düşme kararı verilmektedir.

Ceza Davasının Düşme Sebepleri nelerdir?

Şikayetten Vazgeçme; Yapılan kovuşturma sonucunda suçun mağdurunun şikayetinden vazgeçmesi; TCK 73/4 maddesi gereğince dava dosyasının düşmesine olanak sağlamaktadır. Ancak sanık hakkında düşme kararı verilebilmesi için; failin üzerine atılı suçun şikâyete bağlı suçlardan olması gerekmektedir

Uzlaşma; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 253. Maddesine göre; uzlaşmaya bağlı suçlarda sanık ve mağdurun kovuşturma aşamasında uzlaşmaları davanın düşmesi ile sonuçlanmaktadır.

Genel Af; Sanık hakkında üzerine atılı suçlamadan dolayı kovuşturma yapılmakta iken usulünce yürürlüğe girmiş bir af kanunu nedeniyle düşme kararı verilebilecek bir başka durumdur. Genel af nedeniyle düşme kararı verilebilmesi devam eden yargılamadaki sanığın işlemiş olduğu suçun af kanunu kapsamında olması gerekmektedir.

Sanığın Ölmesi; Sanığın yargılama devam ederken ölmesi TCK 64 maddesinde düzenlenmiştir. Bu nedenle hüküm kurulup kesinleşmeden önce sanığın herhangi bir şekilde vefat etmesi dava dosyası hakkında düşme kararı verilmesini gerektiren başka bir nedendir.

Ceza Zaman Aşımı Süresinin Dolması; Türk Ceza Kanunumuzda belirtilen suçların tamamı için bir takım zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Ceza zamanaşımı süreleri suç vasfına göre değişiklik göstermektedir. Sanığın işlemiş olduğu suç için belirtilen zamanaşımı süresinde herhangi bir hüküm kurulamaması davanın düşmesi anlamına gelmektedir. Zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmesi için yargılama aşamasında gerçekleşen zamanaşımı sürelerini kesen veya durduran durumlar dikkate alınarak bir hüküm kurulmaktadır.

Düşme Kararının Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Düşme kararı sanığın üzerine atılı suçu işlediği veya işlemediği yönünde bir karar değildir. Bu nedenle davanın düşmesi sanık için herhangi bir hukuki sonuç doğurmamaktadır.

Düşme Kararı Adli Sicil Kaydında Görünür mü?

Adli sicil kaydı diğer bir tabiri ile sabıka kaydında; kesinleşmiş mahkumiyet kararları ile erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları bulunmaktadır. Bu nedenle davanın düşmesi ile; sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda herhangi bir şekilde mahkûmiyet kararı verilmemiş olduğundan adli sicil kaydında görünmemektedir.