Kimler Uzlaştırmacı Olabilir? Detaylı Anlatım ve Meslek Listesi

0
587

Uzlaştırmacı olabilecek kişiler konusundaki yasal düzenleme 5271 sY.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği’nin 13-15. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre avukatlar veya hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasından uzlaştırmacı görevlendirilebilmesi mümkündür. Avukat olmayan hukuk eğitimi görmüş kişilerin uzlaştırmacı listesine girebilmesi için sağlaması gereken şartlar şu şekildedir:

 • Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olması
 • Siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakültelerden mezun olunmuşsa bu fakültelerin, hukuk veya hukuk bilgisine problemlerinde yeterince yer vermiş olması
 • Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunması
 • Baroya kayıtlı avukat olmaması
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
 • Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş ya da paraya çevrilmiş olsa bile kesinleşmiş bir kararla veya Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması
 • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmaması gerekir.
Memur Uzlaştırmacı Olabilir Mi?

Memur uzlaştırmacı olabilir mi sorusunun cevabı noktasında herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte uzlaştırmacılık hakkındaki hükümlerde memurların uzlaştırmacılık yapamayacağı açıkça düzenlenmediği için genişletici yorum yoluyla bu konuda bir engel bulunmadığı söylenebilmektedir.

Adalet Mezunu Uzlaştırmacı Olabilir Mi?

Adalet mezunlarının uzlaştırmacı olabilmesi mümkün değildir. Yukarıda yer vermiş olduğumuz ilgili düzenlemede uzlaştırmacı olabilmek için dört yıllık fakülteden mezun olunması gerektiği şartına açıkça yer verilmiştir. Bu nedenle iki yıllık bir ön lisans bölümü olan Adalet Bölümü mezunlarının uzlaştırmacı olabilmesi mümkün değildir.

Avukatlar Uzlaştırmacı Olabilir Mi?

Avukatların uzlaştırmacı olabilmesi için başvuru aşamasında baro kayıtlarını da ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu koşul sağlandığı takdirde avukatların uzlaştırmacı olmaları mümkündür.

İşletme Mezunları Uzlaştırmacı Olabilir Mi?

İşletme mezunları uzlaştırmacı olabilmektedir. Bu noktada sağlanması gereken koşul ise fakültede hukuk veya hukuk bilgisi programlarına yeterince yer verilmiş olmasıdır. Bu noktada genel kabul, hukuk derslerinden en az ikisinin program olarak fakültede görülmüş olmasıdır. Hukuk dersleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Ticaret Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • İş Hukuku
Polis Uzlaştırmacı Olabilir Mi?

Polislerin uzlaştırmacı olabilmesi noktasında, gerekli koşulların sağlanması halinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Buna göre polislerin uzlaştırmacı olabilmesi için Hukuk Fakültesi ya da İktisadi İdari Bilimler, Siyasal Bilimler, İşletme ve İktisat Fakültelerinin dört yıllık programlarından mezun olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca bu fakültelerin hukuk veya hukuk bilgisine problemlerinde yeterince yer vermiş olması gerekmektedir. Şartları sağlayan polisler uzlaştırmacı olabilmektedir.

Öğretmen Uzlaştırmacı Olabilir Mi?

Öğretmenlerin uzlaştırmacı olabilmesi noktasında da, Hukuk Fakültesi ya da İktisadi İdari Bilimler, Siyasal Bilimler, İşletme ve İktisat Fakültelerinin dört yıllık programlarından mezun olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca bu fakültelerin hukuk veya hukuk bilgisine problemlerinde yeterince yer vermiş olması gerekmektedir. Şartları sağlayan öğretmenlerin uzlaştırmacı olmaları yönüne bir engel bulunmamaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin