uzlasma.org

Mahkemede Uzlaşma

Mahkemede Uzlaşma

Mahkemede uzlaşma diğer bir tabiri ile kovuşturma aşamasında uzlaşma CMK uzlaşma hükümlerinin 254. Maddesinde düzenlenmiştir. Kural olarak CMK 253 maddesinde yazılı ve uzlaşmaya tabi olan suçlarda herhangi bir nedenle uzlaşma hükümlerinin uygulanamaması veya sanığın üzerine atılı suçun uzlaşma kapsamında olduğunun mahkeme aşamasında anlaşılması durumlarında mahkemede uzlaşma hükümleri uygulanabilmektedir.

Mahkemede uzlaşma veya soruşturma aşamasında uzlaşma hükümleri açısından herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Soruşturma aşamasında uzlaşma için geçerli olan tüm kurallar mahkemede uzlaşma sağlanması için de geçerlidir. Ceza Muhakemesi Kanunun 253 ve 254. Maddelerinde düzenlenen uzlaşma hükümleri gereğince hazırlanan uzlaşma yönetmeliği her iki durum için öngörülen usul ve esasları düzenlemektedir. Uzlaşma yönetmeliğine istinaden her Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bir uzlaşma bürosu kurulmaktadır. Mahkemede uzlaşma sağlanması için dava dosyası uzlaştırma Bürolarına tevdii edilmektedir. Uzlaştırma bürosu tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı taraflar ile gerekli görüşmeleri yapmaktadır. Görüşmeler sonrası tarafların uzlaşması ile mahkemede uzlaşma sağlanmış olacaktır. Mahkemede uzlaşma sağlanması halinde sanığın üzerine atılı suçlamadan dolayı hakkında düşme kararı verilmektedir.

Mahkemede Uzlaşma Şartları

Mahkemede uzlaşma şartları bakımından ayrıca bir düzenleme yapılmamıştır. Genel olarak CMK uzlaşma hükümleri ile uzlaşma yönetmeliğinde belirtilen şartlar ve kurallar mahkemede uzlaşma için de geçerlidir. Bu nedenle uzlaşma şartları genel olarak;

Sanığın üzerine atılı suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olması gerekmektedir.

Suçtan zarar gören veya mağdurun kamu kurumu ve kamu tüzel kişiliğine haiz olmaması gerekmektedir.

Uzlaşma sürecinin başlatılması için gerekli sürenin geçmesi gerekmektedir. Bu süre 30 gün olarak belirlenmiştir. Uygulamada bu süre çoğunlukla soğuma süresi olarak tabir edilmektedir.

Gerek soruşturma aşamasında gerekse mahkemede uzlaşma sağlanması tarafların bu yönde özgür iradeleri ile vermiş oldukları karara bağlıdır. Bu bakımdan mahkemede uzlaşma için tarafların bu konuda tam ehliyet sahibi olmaları gerekmektedir.