uzlasma.org

Tam Yargı Davası Nedir?

Tam Yargı Davası Nedir?

Tam yargı davası nedir sorusu çoğunlukla idarenin diğer bir değişle kamunun işlemlerinden dolayı zarara uğramış kişilerin merak ettiği bir dava türüdür. 1982 Anayasamızın 125. Maddesinde; “İdarenin (kamunun) her türlü eylemlerine ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmü bulunmaktadır. Ayrıca yine 125. Maddesinin son cümlesi ile; “İdare, kendi eylem veya işlemlerinden dolayı doğan zararları ödemekle yükümlüdür.” Anayasanın 125. Maddesi hükmü gereğince; gerek idare mahkemelerinde gerekse Danıştay Yüksek Mahkemelerinde İdari dava yolu açılmıştır. Tam yargı davası Anayasanın 125. Maddesine dayanılarak açılmaktadır. Tam yargı davası nedir sorusunun daha anlaşılabilir olması için bu davanın özelliklerinin belirtilmesinde yarar vardır.

Tam Yargı Davası Özellikleri

Tam yargı davaları; iptal davaları ile birlikte açılabileceği gibi İdare Mahkemesi ve Danıştay tarafından verilen iptal kararı sonrasında da açılabilmektedir.

Tam yargı davalarının açılabilmesi için; kişi veya kurumların idarenin eylem ve işlemlerinden dolayı herhangi bir zararının bulunması gerekmektedir.

Herhangi bir sözleşmeye dayalı olarak açılmış olan idari davalarda kişi veya kurumların zararı ile söz konusu sözleşme arasında bir illiyet bağının bulunması gerekmektedir.

Gerek idari davalar gerekse tam yargı davaları yetkili ve görevli mahkemeler nezdinde açılmalıdır.

İdari davalarda öngörülen dava açma süreleri aynı şekilde tam yargı davalarında da geçerlidir. Şöyle ki; idareye başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tam yargı davaları açılmalıdır. İdare talebe herhangi bir cevap vermemesi halinde bu süre 60 gün olarak belirlenmiştir.

Tam Yargı Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Tam yargı davalarında yetkili ve görevli mahkemeler genel olarak idari işlem herhangi bir sözleşmeye dayalı ise sözleşmenin düzenlenmiş olduğu yer mahkemeleri yetkilidir. Tam yargı davalarında görevli mahkeme ise; Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu kararları hariç olmak üzere; İdare Mahkemeleridir. Cumhurbaşkanı veya Bakanlar Kurulu kararlarına karşı iptal davalarında olduğu gibi tam yargı davalarında da Yüksek Mahkeme Danıştay yetkili ve görevlidir.