uzlasma.org

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Tarhiyat sonrası uzlaşma vergi hukuku kapsamında uygulanan bir uzlaşma türüdür. Tarhiyat sonrası uzlaşma doğurmuş olduğu sonuçlar itibariyle daha çok arabuluculuk olarak nitelendirilmektedir. Vergi Usul Kanunu kapsamında tarhiyat sonrası uzlaşma hükümlerinin uygulanması için uzlaşma yönetmeliği hazırlanmıştır. Vergi mükellefi; vergi ya da ceza ihbarnamesinin tebliğini takip eden otuz gün içerisinde başvuru yaparak tarhiyat sonrası uzlaşma hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmesi gerekmektedir. Mükellef için öngörülen bu süre hak düşürücü bir süre niteliğinde olması nedeniyle bu sürelerden sonra yapılan uzlaşma başvuruları kabul edilmemektedir.

Tarhiyat sonrası uzlaşma konusunda gerekli incelemelerin yapılması için her vergi dairesinde ve defterdarlıklarda uzlaşma komisyonları oluşturulmaktadır. Tarhiyat uzlaşma komisyonlarınca kendilerine ulaşan uzlaşma talepleri üzerinde gerekli ön inceleme yapılarak; uzlaşma talebinin usule uygun olduğu kanaatine varılması halinde mükellefe uzlaşma toplantısı gün ve saati bildirilir. Belirtilen gün ve saatte uzlaşma sağlanamaması halinde aynı oturumda ikinci toplantı gün ve saati taraflara tebliğ edilerek uzlaşma toplasına son verilmektedir.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Şartları

Tarhiyat sonrası uzlaşma şartları uzlaşma yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre;

Uzlaşma talebi yasal süre içerisinde yapılmalıdır.

Mükellefe ihtar edilen vergi veya cezaları uzlaşma kapsamında olmalıdır.

Tarhiyat sonrası uzlaşmada kural olarak kısmi uzlaşma talebinde bulunamayacağından uzlaşma talebinin tüm vergi ve vergi cezalarına ilişkin olmalıdır.

Uzlaşma talebinden önce; uzlaşma talebine konu vergi ve cezalar için yargı yoluna başvurulmamış olması gerekmektedir.