Uzlaşmanın Tazminat Davasına Etkisi Nedir?

0
720

Uzlaştırmanın tazminat davasına etkisi, uzlaştırmanın hukuki sonuçları kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Uzlaşma sağlanmış olması durumunda taraflar arasında anlaşma sağlanmış olacağı için tazminat davası açılmış ise davadan feragat edildiği kabul edilecektir. Henüz dava açılmamış olması durumunda ise tazminat davası açılamamaktadır.

Failin uzlaştırma kapsamında belirlenen edimini yerine getirmemiş olması durumunda uzlaştırma raporu / belgesi, İcra ve İflas Kanunu 38. Maddede yer alan ilam niteliğindeki belge kabul edilmektedir. Bu durumda ilamlı icra yoluna başvurarak edimin ifasını talep etmeniz mümkündür.

Mahkemede Uzlaşma Nedir?

Mahkemede uzlaşma, kovuşturma aşamasında uzlaşma usulüne başvurmaktır. Mahkeme aşamasında uzlaşama yapılabilmesi ancak kanunda belirli şekilde yazılı bazı özel durumların varlığı halinde mümkündür. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kovuşturma konusu suçun hukuki niteliğinin değişmesi nedeniyle suçun uzlaşma kapsamında olması durumunda mahkeme dava dosyasını uzlaştırma bürosuna göndermektedir.
 • Soruşturma aşamasında uzlaştırma teklifinde bulunulması gereken bir suç için uzlaştırma yoluna başvurulmadığının anlaşılması durumunda yine dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderimi gerçekleştirilmektedir.
 • İddianame düzenlenmeden doğrudan mahkemeye gönderilen uzlaştırmaya tabi bir suçun bulunması durumunda mahkeme tarafından dosya uzlaştırma bürosuna gönderilmektedir.
 • Son olarak davanın kovuşturması aşamasında kanun değişikliği yapılarak daha önce uzlaşma kapsamına girmeyen bir suçun uzlaşma kapsamına alınması durumunda da mahkemenin dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermesi gerekecektir.
Uzlaştırmada Para Talebi

Uzlaştırma aşamasında para talep etme hakkı mağdur kişiye tanınmış bir haktır. Uzlaştırma görüşmelerinde bir edim karşılığında uzlaşma sağlanarak mağdurun zararı giderilebilmektedir. Bu edimin maddi veya manevi olması noktasında ise bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu doğrultuda maddi / manevi zararınızı para talebinde bulunarak da gidermek istemeniz mümkündür.

Uzlaşmanın Hukuk Davasına Etkisi

Uzlaştırmanın hukuk davasına etkisi noktasında yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi uzlaştırma kurumunun bir alternatif çözüm yolu olduğunun ve mağdurun zararının maddi veya manevi bir edimin yerine getirilmesi suretiyle anlaşma sağlanarak çözülmesinin imkan tanındığının hatırlatılması gerekmektedir. Bu noktada ilgili yasal düzenleme CMK m.253/19’da bulunmaktadır. İlgili düzenlemeye göre uzlaşma sağlanmış olması durumunda tazminat talebine ilişkin hukuk davası açılmış ise davadan feragat edilmiş sayılacak, açılmamış olması halinde ise dava açmak mümkün olmayacaktır.

Uzlaşma Kapsamına Giren Suçlar Nelerdir?

Uzlaşma kapsamına giren suçlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar.
 • Kasten yaralama suçu (TCK md. 86/1-2)
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (TCK md. 88)
 • Taksirle yaralama suçu (TCK md. 89)
 • Tehdit suçu (TCK md. 106/1)
 • Konut dokunulmazlığını ihlal suçu (TCK md. 116)
 • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu (TCK md. 117/1; madde 119, birinci fıkra (c) bendi)
 • Hırsızlık suçu (TCK md. 141)
 • Güveni kötüye kullanma suçu (TCK md. 155)
 • Dolandırıcılık suçu (TCK md. 157)
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (TCK md. 165)
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu (TCK md. 234)
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, TCK md. 239)
 • Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar
 • İcra ve İflas Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar
 • Kooperatifler Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar
 • Çek Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar
 • Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar
Uzlaştırma Kapsamına Girmeyen Suçları Nelerdir?

Uzlaştırma kapsamına girmeyen suçlar özellikle üzerinde durulması gereken bir diğer konudur. CMK m. 253 gereğince kural olarak şikayete tabi suçlar soruşturma kapsamındadır. Ancak bu konuda bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlamalar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Şikayete tabi olsa bile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uzlaştırma kapsamına dahil değildir.
 • Uzlaşma kapsamına giren bir suçun, kapsama girmeyen bir suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmesi durumunda uzlaştırmaya başvurulamayacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin