19 Ocak 2022

Soruları Görmek İçin 24TL Ödemeniz Gerekmektedir!

239

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınavı 1

1 / 15

1. Aşağıdaki suçlardan hangisi bakımından uzlaştırma hükümleri uygulanabilir?

2 / 15

2.CMK’ya göre, aşağıdaki suçlardan hangisi bakımından uzlaştırma hükümleri uygulanamaz?

3 / 15

3.Uzlaştırma aşağıdakilerden hangisi arasında gerçekleşen süreci ifa etmektedir?

4 / 15

4.Suça sürüklenen çocuklar hakkında uzlaştırma hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5 / 15

5.Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre; şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma teklifi aşağıdakilerden hangisine yapılır?

6 / 15

6.Uzlaştırma teklifinin yapılma biçimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7 / 15

7.Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hâkimlere/ mahkemelere ilişkin aşağıdaki kurallardan hangisi uzlaştırmacı bakımından da uygulanır?

8 / 15

8.Uzlaştırmacının, otuz gün içerisinde uzlaştırmayı gerçekleştiremediği hale ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

9 / 15

9.Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırma görüşmelerine katılabilecek kişilerden değildir?

10 / 15

10. CMK’ya göre, aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma sırasında izlenmesi gereken yönteme ilişkin olarak, uzlaştırmacıya talimat verebilir?

11 / 15

11.Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç ne zamana kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler?

12 / 15

12. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında, uzlaştırmanın gerçekleşmesi halinde, sırasıyla aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

13 / 15

14. Uzlaştırma işlemleri neticesinde uzlaştırmanın sonuçsuz kalması hâlinde şüpheli hakkındaki iddianame aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından düzenlenir?

14 / 15

15. Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırma konusu edim olarak kabul edilemez?

15 / 15

13.Uzlaştırma konusu edimin, taksitler halinde yerine getirilmesi veya daha sonraki bir tarihte yerine getirilecek olması halinde, soruşturma ve kovuşturma aşamasında, -sırasıyla- aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

Skorunuz

The average score is 73%

0%

541

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınavı 2

1 / 15

1.Uzlaştırmaya verilebilecek azami dosya sayısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

2 / 15

4.Kanun yollarına müracaat edebilecek kimseler içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

3 / 15

5. Kovuşturma aşamasında gerçekleştirilen uzlaştırma bakımından, uzlaştırma raporunun onaylanmasına ilişkin yetki aşağıdakilerden hangisine aittir?

4 / 15

6.Uzlaştırmacıya verilecek belgelere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5 / 15

7.Ceza Muhakemesi Kanununa göre; uzlaştırma görüşmeleri ek süreler dAhil, en fazla aşağıdaki sürelerden hangisi içerisinde tamamlanmak zorundadır?

6 / 15

8. Uzlaştırma giderlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7 / 15

9. Uzlaştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8 / 15

10.Aşağıdaki suç tiplerinden hangisi bakımından zincirleme suç hükümleri uygulanabilir?

9 / 15

11.Aşağıdakilerden hangisi ceza kanununda öngörülen yaptırım türlerinden değildir?

10 / 15

12. I. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma.
II. Eşya müsaderesi
III. Kazanç müsaderesi
IV. Sınır dışı etme
V. Faaliyet iznini iptali.
VI. Tedavi kurumuna yatırma.

Yukarıda sayılanlardan hangileri Türk Ceza Kanununda sayılan güvenlik tedbirlerindendir?

11 / 15

13. A ile B arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıkmış ve A tartışma sırasında B’ye hakaret ederek onu bıçakla “hayati tehlike geçirecek şekilde” yaralamıştır. Buna göre, somut olayda uzlaştırma hükümlerinin uygulanabilirliğine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

12 / 15

14.Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırmaya ilişkin temel ilkeler arasında yer almaz?

13 / 15

15.Uzlaşan taraflar, aşağıdaki belirtilen aşamalardan hangisine kadar uzlaşma konusundaki iradelerinden vazgeçebilirler?

14 / 15

2.Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırma müzakerelerinin/ görüşmelerinin yapılabileceği yerler arasında sayılmamıştır?

15 / 15

3.Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırmacının sicilden ve listeden çıkarılmasını gerektiren sebepler arasında yer almaz?

Skorunuz

The average score is 71%

0%

428

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınavı 3

1 / 15

1.Uzlaştırmanın otuz gün içerisinde tamamlanamamasının sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

2 / 15

2.Uzlaştırmacı hakkında, sicilden ve listeden çıkarma yaptırımını uygulama yetkisine sahip merci aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 15

3.
Sicilden ve listeden çıkarma
Uyarma
Bir yıla kadar geçici süreyle listene çıkarma
Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırmacıya uygulanacak idari yaptırımlar arasında yer alır?

4 / 15

4.Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

5 / 15

5.Uzlaştırmanın başarılı sonuçlanması halinde Cumhuriyet savcısı veya mahkeme/ hakim tarafından verilen kararlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6 / 15

6. I. Şikâyet Yokluğu
II. Ön Ödemenin Gerçekleşmesi
III. Dava ve Ceza Zamanaşımı
IV. Af
V. Sanığın Ölümü
Yukarıdakilerden hangisi ceza davasını düşüren sebeplerdendir?

7 / 15

7,Aşağıdakilerden hangisi kanunilik ilkesinin sonuçlarından biri değildir?

8 / 15

8. Aşağıdakilerden hangisi, TCK’nda açıkça tanımlanmamıştır?

9 / 15

9.Uzlaştırma raporuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

10 / 15

10.Uzlaştırmacı tarafından hazırlanacak rapora ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11 / 15

11.Mahkeme aşamasında uzlaştırma görüşmelerinin sonuçsuz kalması halinde, taraflar en geç ne zamana kadar aralarında uzlaşarak, uzlaşma belgesini mahkemeye sunabilir?

12 / 15

12.Uzlaştırma sırasında, zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

13 / 15

13.Kovuşturma aşamasında, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi ve uzlaştırmacı görevlendirilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14 / 15

14.5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hâkim veya mahkeme kararına itiraz süresi ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren en fazla kaç gündür?

15 / 15

15.Aşağıdaki hallerden hangisi ceza kanununda yer verilen kusurluluğu kaldıran ya da azaltan sebeplerden değildir?

Skorunuz

The average score is 67%

0%

407

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınavı 4

1 / 15

1.CMK’ya göre, uzlaşma teklifinin yapılması ve sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2 / 15

2.Uzlaştırma görüşmelerinin sonucuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3 / 15

3.Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenledikleri belge aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 15

4.Uzlaştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5 / 15

5.A, iki gün arayla B’nin 50 ve 100 TL’sini rızası olmaksızın almıştır
Buna göre, A ve B arasındaki uzlaştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6 / 15

6.Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırmacı görevlendirilmesinde dosya tevzi kıstasları arasında sayılmamıştır?

7 / 15

7. I. Edimin hukuka aykırı olması
II. Edimin ahlaka aykırı olması
III. Uzlaşmanın tarafların özgür iradesine dayanmaması
Yukarıdakilerden hangisi, Cumhuriyet savcısının uzlaştırma raporunu onaylamamasının sebepleri arasında yer alır?

8 / 15

8.İstinaf Mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 15

9. Kovuşturma evresinde uzlaştırmanın süresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

10 / 15

10.Uzlaşma teklifinde bulunulanlardan herhangi biri, aşağıdaki sürelerden hangisi içerisinde kararını bildirmediği takdirde, uzlaşma teklifi reddedilmiş sayılır?

11 / 15

11.Uzlaştırma konusu edime ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

12 / 15

12.Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırmacının sicilden ve listeden çıkarılmasını gerektiren sebepler arasında yer almaz?

13 / 15

13.Aşağıdakilerden hangisi, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmemiştir?

14 / 15

14.Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinin kanun yoluna müracaat hakkı yoktur?

15 / 15

15.Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi sonunda mahkemece verilebilecek karar türlerinden değildir?

Skorunuz

The average score is 67%

0%

480

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınavı 5

1 / 15

1.Soruşturma evresinde uzlaştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2 / 15

2.Uzlaştırmacı ücretinin takdirinde, aşağıdaki tarifelerden hangisi esas alınır?

3 / 15

3.Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenlerinden biri değildir?

4 / 15

4.Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen müeyyidelerden biri değildir?

5 / 15

5.Türk Ceza Kanunu’na göre, şikâyetten vazgeçme ne zamana kadar yapılabilir?

6 / 15

6.Uzlaştırmacı görevlendirilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7 / 15

7.Uzlaştırmacının görevlendirilmesine ve uzlaştırma işlemlerini yürütmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8 / 15

8.Uzlaştırma bürosunda, uzlaştırmacılara verilecek dosyaların belirlenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

9 / 15

9.Soruşturma aşamasında, taksitli edim içeren uzlaştırma nedeniyle, uzlaşma gerekleri yerine getirilmiş ise, Cumhuriyet savcısı tarafından aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

10 / 15

10.. Uzlaştırmacı giderlerine ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11 / 15

11.Uzlaştırmada zamanaşımına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12 / 15

12.Şüphelinin uzlaştırma raporuna konu edimi yerine getirmemesi haline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

13 / 15

13. Hukuka uygunluk halleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14 / 15

14.TCK’ya göre, suçun işlenmesinde, bir başkasının iradesine hâkim olarak o kimseyi araç olarak kullanan kişi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?

15 / 15

15.A, komşusu B ile tartışmış ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A ve B arasında itiş/ kakış yaşanmıştır. Olay sonrasında A, B’nin kendisini, silahla tehdit ettiği ve kavga sırasında da hakarette bulunduğundan bahisle suç duyurusunda bulunmuştur. Buna göre, olay hakkında uzlaştırma hükümlerinin uygulanabilirliği konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Skorunuz

The average score is 63%

0%

635

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınavı 6

1 / 15

1.Uzlaştırma kapsamındaki suçlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2 / 15

2.Uzlaştırmacı sicilinden ve listeden çıkarılmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3 / 15

3.Haksızlık teşkil eden fiili işlemesi dolayısıyla kişi hakkında yapılan kınama yargısından ibaret olan ve failin cezalandırılmasını sağlayan ceza hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 15

4.Soruşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5 / 15

5.
I. Dosya içeriğinden, şüpheli hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin tespitine yönelik, suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan deliller toplanmadan dosyanın büroya gönderildiğinin anlaşılması
II. Fiilin uzlaştırma kapsamında olmadığının anlaşılması
III. Şüpheli hakkında daha önce başka suçlardan dolayı uzlaştırma hükümlerinin uygulanmış olması.
Uzlaştırma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından, yukarıdaki hallerden hangisinde dosyanın ilgili Cumhuriyet savcısına iade edilmesine karar verilemez?

6 / 15

6.Aşağıdakilerden hangisi suç ve cezalara ilişkin Anayasal ilkeler arasında yer almaz?

7 / 15

7.Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi cezai sorumluluğu kaldıran nedenlerden biri değildir?

8 / 15

8,Kovuşturma aşamasında gerçekleştirilen uzlaştırma bakımından, uzlaştırma raporunun onaylanmasına ilişkin yetki aşağıdaki kişileden hangisine aittir?

9 / 15

9.Kıyas yasağına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

10 / 15

10.Kanunda yazılı olan sürelerin geçmesiyle birlikte cezanın infaz edilememesi sonucun ortaya çıkaran duruma ne ad verilmektedir?

11 / 15

11.Uzlaştırma müzakerelerinin yürütülme biçimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12 / 15

12.Uzlaştırma müzakerelerinin yürütülmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

13 / 15

13.Cumhuriyet savcısının uzlaştırma raporunu onaylamamasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

14 / 15

14.Uzlaştırmacının uzlaşma teklifinde bulunacağı şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar gören ya da kanunî temsilcilerine iletişim araçlarıyla ulaşılamaması hâline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

15 / 15

15.Olağan kanun yolları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

Skorunuz

The average score is 67%

0%