uzlasma.org

UZLAŞTIRMACI HAZIRLIK SINAV SORULARI 5

UZLAŞTIRMACI HAZIRLIK SINAV SORULARI 5

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınavı Sorularında 5. sınava kadar geldiyseniz iyi durumdasınız, sınava hazır olmanıza bir basamak kaldı diyebilirim. Eğer diğer sınavlara giriş yapmadıysanız Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-1, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-2, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-3, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-4  Bağlantılarına tıklayarak gidebilirsiniz ve sınavda başarılı olmaya bir adım daha yakın olabilirsiniz. Eğer sınava başvurmadıysanız ve sınav başvuru tarihine dair bilginiz yoksa buradan bütün bilgilere sahip olabilirsiniz.

Soruları Özel ayarlanmış Sınav formatında görebilmek ve SINAV NOTUNUZU sonucunuza göre öğrenebilmek için Buradan yapabilirsiniz.

Soruları Özel ayarlanmış Sınav formatımızda görebilmek ve sınav notunuzu sonucunuza göre öğrenebilmek için aşağıdaki “Başla” butonundan sınava başlayabilirsiniz. Hazırsanız sınav sorularımıza geçelim.

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları

1.Uzlaştırmaya verilebilecek azami dosya sayısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Herhangi bir sınır konulamaz. 

b) Azami dosya sayısı Daire Başkanlığı tarafından belirlenebilir

c) Yılda 100 dosyadan fazla verilmez.

d) Ayda 30 dosyadan fazla verilemez.

e)Yılda 250 dosyadan fazla verilemez.

2.Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırma müzakerelerinin/ görüşmelerinin yapılabileceği yerler arasında sayılmamıştır?

a) Adliye binalarında uzlaştırma müzakereleri için oda tahsis edilmişse bu yerler

b) Kamu kurumlarında bu amaçla ayrılan yerler

c) Tarafların kabul etmesi şartıyla uzlaştırmacının faaliyetlerini yürüttüğü büro

d) Tarafların menfaatlerine uygun, kendilerini huzurlu hissedecekleri güvenli bir ortamda veya taraflarca kabul edilen bu işe uygun başka yerlerde

e) Mağdur tarafından kabul edilen herhangi bir yer

3.Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırmacının sicilden ve listeden çıkarılmasını gerektiren sebepler arasında yer almaz?

a) Uzlaştırmacı olabilmek için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilme

b) Uzlaştırmacı olabilmek için aranan niteliklerin sonradan kaybedilmesi veya yenileme eğitiminin tamamlanmaması

c) Uzlaştırma göreviyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunulması

d) Herhangi bir dosya bakımından, süresi içerisinde uzlaştırma işlemlerini tamamlamama

e) Performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunmama veya etik ilkelere aykırı davranma 

4.Kanun yollarına müracaat edebilecek kimseler içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

a) Katılan veya vekili

b) Cumhuriyet Savcısı 

c) Şüpheli veya sanığın eşi ya da yasal temsilcisi

d) Şüpheli veya sanığın müdafii

e) Hâkim

5. Kovuşturma aşamasında gerçekleştirilen uzlaştırma bakımından, uzlaştırma raporunun onaylanmasına ilişkin yetki aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Cumhuriyet Başsavcısı

b) Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı

c) Mahkeme başkanı

d) Mahkeme veya hakim

e) Adalet Komisyonu Başkanı

6.Uzlaştırmacıya verilecek belgelere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Uzlaştırmacıya, sadece uzlaştırmacı görevlendirme yazısı ve tarafların ad soyad adres bilgileri verilebilir. 

b) Dosyanın bir örneği verilir. 

c) Soruşturma dosyasında yer alan uzlaştırma konusu suç ya da suçlara ilişkin belgelerden uzlaştırma için gerekli olup da Cumhuriyet savcısı tarafından uygun görülenlerin birer örneği büro personeli tarafından uzlaştırmacıya verilir.

d) Uzlaştırmacı tarafından talep edilen bütün belgelerin bir örneği verilir. 

e) Tarafların rızaları alınmak suretiyle, dosyanın bir örneği uzlaştırmacıya verilir. 

7.Ceza Muhakemesi Kanununa göre; uzlaştırma görüşmeleri ek süreler dAhil, en fazla aşağıdaki sürelerden hangisi içerisinde tamamlanmak zorundadır?

a) 15 gün 

b) 20 gün 

c) 30 gün 

d) 50 gün 

e) 3 ay

8. Uzlaştırma giderlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bütün uzlaştırma giderleri sanığa yüklenir.

b) Bütün uzlaştırma giderleri mağdura yüklenir.

c) Mağdura ve sanığa eşit olarak yüklenir.

d) Uzlaştırma başarısız olmuş ise Devlet tarafından karşılanır.

e) Uzlaştırma başarılı olmuş ise, Devlet tarafından karşılanır. 

9. Uzlaştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)  Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir. 

b) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. 

c) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz. 

d) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tabi olması ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması halinde, dosya uzlaştırma bürosuna özenle gönderilir.

e) Cumhuriyet savcısı, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görmüş kişilere uzlaşma teklifinde bulunur.

10.Aşağıdaki suç tiplerinden hangisi bakımından zincirleme suç hükümleri uygulanabilir?

a) Kasten öldürme

b) İşkence

c) Yağma

d) Kasten yaralama

e) Çocuğun cinsel istismarı

11.Aşağıdakilerden hangisi ceza kanununda öngörülen yaptırım türlerinden değildir?

a) Süreli Hapis Cezası

b) Adli Para Cezası

c) Müebbet Hapis Cezası

d) Ağır Hapis Cezası

e) Ağırlaşmış Müebbet Hapis Cezası

12.  I. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma.

       II. Eşya müsaderesi

      III. Kazanç müsaderesi

      IV. Sınır dışı etme

      V. Faaliyet iznini iptali. 

      VI. Tedavi kurumuna yatırma.

Yukarıda sayılanlardan hangileri Türk Ceza Kanununda sayılan güvenlik tedbirlerindendir?

a) I,II ve III 

b) I,IV ve V 

c) II,III,V 

d) II,III,IV,V,VI 

e) Hepsi 

13. A ile B arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıkmış ve A tartışma sırasında B’ye hakaret ederek onu bıçakla “hayati tehlike geçirecek şekilde” yaralamıştır. Buna göre, somut olayda uzlaştırma hükümlerinin uygulanabilirliğine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Sadece hakaret suçu yönünden uzlaştırma yapılabilir.

b) Sadece yaralama suçu yönünden uzlaştırma yapılabilir.

c) Her iki suç yönünden de uzlaştırma yapılabilir.

d) Uzlaştırma hükümleri uygulanamaz. 

e) Mağdurun rızası halinde, her iki suç yönünden uzlaştırma hükümleri uygulanabilir. 

14.Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırmaya ilişkin temel ilkeler arasında yer almaz?

a) Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin özgür iradeleri ile kabul etmeleri ve karar vermeleri hâlinde gerçekleştirilebilir

b) Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin temel hak ve hürriyetlerine uygun olarak, sadece mağdurun menfaatleri korunarak yürütülmektedir.

c) Şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanuni temsilcileri Türkçe bilmiyorsa veya engelli ise tercüman yardımı alınır. 

d) Uzlaştırma sürecine başlanmadan önce şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören; hakları, uzlaşmanın mahiyeti ve verecekleri kararların hukuki sonuçları hakkında bilgilendirilir ve karar iletilir. 

e) Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen hâllerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır.

15.Uzlaşan taraflar, aşağıdaki belirtilen aşamalardan hangisine kadar uzlaşma konusundaki iradelerinden vazgeçebilirler?

a) Uzlaşma anlaşması yapılıncaya kadar

b) Uzlaşma raporu Cumhuriyet savcısı tarafından onaylanıncaya kadar

c) Kovuşturmaya yer olmadığına karar verilinceye kadar

d) Edimin ifasına başlanıncaya kadar

e) Edimin ifası tamamlanmadan önce

Cevap Anahtarı

1-B 2-E 3-D 4-E 5-D 6-C 7-D 8-E 9-E 10-E 11-D 12-E 13-D 14-B 15-A

Sınav sonu cevaplarınızı kontrol ediniz, eğer bizim Özel ayarlamış olduğumuz sınav sisteminden giriş yapıp sonuçlarınızı gördüyseniz aşağıdaki puanlamaya göre hareket edebilirsiniz:

% 0-25 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Şuanki bilgileriniz baya yetersiz diyebiliriz, yaptığınız yanlışların hangi konulardan olduğunu inceleyerek tekrar çalışmanızı önerir ve sınavlara 1. aşamadan tekrar başlayın derim. Sınavlara baştan başlamak için buradaki bağlantıya tıklayarak gidebilirsiniz. 

%25-50 Arasında sonuç elde ettiyseniz:Şuanki bilgileriniz ortalama düzeyde diyebiliriz. Daha iyi olmak için eksik konularınızı tamamlamanızı önerir ve tekrar denemeye girmenizi öneririm.

%50-75 Arasında sonuç elde ettiyseniz:Öncelikle sizi tebrik ederim ortalamanın üstünde bilgi sahibiniz diyebilirim. Sahip olduğunuz bilgiler sınavda rahatlıkla yapmanızı sağlayacak diyebiliriz ama her zaman daha iyisine neden hayır diyelim, eksiklerinize bakarak tekrar bir gözden geçirerek hatasız yapabilirsiniz.

%75-100 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Siz bu işi bitirmişsiniz zaten diyebiliriz rahatlıkla. Ortalamanın oldukça üstündesiniz ve sınav için bilgileriniz yeterli düzeyde bundan sonra yapmanız gereken tek şey deneme sınavları çözmek ve bilgileri taze tutmak. Tebrik ederiz.

İçindekiler

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ