uzlasma.org

UZLAŞTIRMACI HAZIRLIK SINAV SORULARI 7

UZLAŞTIRMACI HAZIRLIK SINAV SORULARI 7

Uzlaştırmacı hazırlık sınav soruları 7. aşamaya hoşgeldiniz. Öncelikle buraya kadar çözümleme yaptıysanız sınavdan korkmanıza gerek yok diyebilirim rahatlıkla. Eğer önceki sınavların çözümlemelerini yapmadıysanız  Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-1, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-2, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-3, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-4, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-5 ve Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-6 bağlantılarına tıklayarak önceki sınavlara girebilir seviyenizi ölcebilir ve kendinizi sınava daha iyi hazırlayabilirsiniz. Eğer hala sınava başvurmadıysanız yaklaşık 1 haftalık süreniz kaldı buradan gerekli bilgileri öğrenerek başvurabilirsiniz. 

Soruları Özel ayarlanmış Sınav formatında görebilmek ve SINAV NOTUNUZU sonucunuza göre öğrenebilmek için Buradan yapabilirsiniz.

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları

1.CMK’ya göre, uzlaşma teklifinin yapılması ve sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır

b) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır

c) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır

d) Birden fazla kişinin mağduriyetinde veya zarar görmesinde sebebiyet olacak bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir

e) Uzlaşma teklifinde bulunulması bütün soruşturma işlemlerinin yapılmasını engeller. 

2.Uzlaştırma görüşmelerinin sonucuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder

b) Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, adi yazılı senet hükmünde kabul edilerek icraya konulabilir

Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez.

c) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir

d) Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır

e) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez.

3.Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenledikleri belge aşağıdakilerden hangisidir?

a) Uzlaştırma raporu 

b) Uzlaşma raporu

c) Uzlaşma belgesi  

d) Uzlaşma sonuç raporu

e) Uzlaşma ilamı

4.Uzlaştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması hâlinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez

b) Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma veya kovuşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılmaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır ve dava düşer

c) Soruşturma ve kovuşturma evresinde,  mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü hâlinde uzlaştırma işlemi sonlandırılır

d) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma ya da kovuşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir

e) Uzlaştırmaya tâbi suçlarda, uzlaştırma girişiminde bulunulmadan, kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez.

5.A, iki gün arayla B’nin 50 ve 100 TL’sini rızası olmaksızın almıştır

Buna göre, A ve B arasındaki uzlaştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İki eylem bakımından da ayrı ayrı uzlaştırma yapılmalıdır.

b) Sadece bir eylem nedeniyle uzlaştırma yapılır

c) Birden fazla suç işlendiği için uzlaştırma yapılmaz

d) Bu olay bakımından sadece kovuşturma aşamasında uzlaştırma yapılabilir

e) Bu olay bakımından sadece soruşturma aşamasında uzlaştırma yapılabilir. 

6.Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırmacı görevlendirilmesinde dosya tevzi kıstasları arasında sayılmamıştır?

a) Uzlaştırmaya konu suçun niteliği ve sayısı

b) Taraf sayısı ve tarafların bulunduğu yer

c) Uzlaştırma raporunun verilme süresi

d) Uzlaşma teklifinin/ uzlaştırmanın sonucu

e) Tarafların eğitim durumu

7.         I. Edimin hukuka aykırı olması

            II. Edimin ahlaka aykırı olması

III. Uzlaşmanın tarafların özgür iradesine dayanmaması

Yukarıdakilerden hangisi, Cumhuriyet savcısının uzlaştırma raporunu onaylamamasının sebepleri arasında yer alır?

a) I,II ve III

b) Sadece I

c) I ve II

d) II ve III

e) I ve III

8.İstinaf Mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) İtiraz

b) İtirazen şikayet

c) Kanun yararına bozma

d) Temyiz

e) Yargılamanın yenilenmesi

9,. Kovuşturma evresinde uzlaştırmanın süresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Uzatma süresiyle birlikte en çok 50 gündür

b) En çok 20 gündür

c) Uzlaştırma görüşmeleri altı ay içerisinde sonuçlandırılır

d) En geç, hüküm verilinceye kadar sonuçlandırılır

e) Hüküm kesinleşinceye kadar sonuçlandırılır. 

10.Uzlaşma teklifinde bulunulanlardan herhangi biri, aşağıdaki sürelerden hangisi içerisinde kararını bildirmediği takdirde, uzlaşma teklifi reddedilmiş sayılır?

a) Yirmi bir gün

b) Beş gün

c) Otuz gün

d)  Üç gün

e) Bir ay

11.Uzlaştırma konusu edime ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Taraflarca üzerinde uzlaşılan edim, sadece bir tane olabilir.

b) Taraflarca üzerinde uzlaşılan edim, sadece tazminat olabilir.

c) Taraflarca üzerine uzlaşılan edim, hukuka ve ahlaka aykırı olamaz.

d) Taraflarca kabul edilen edim, sadece özür biçiminde olabilir, ancak hiçbir edim olmaksızın uzlaştırma söz konusu olmaz.

e) Edim konusunda taraflar uzlaşamazsa, uzlaştırmacı da edimi belirleme yetkisine sahiptir. 

12.Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırmacının sicilden ve listeden çıkarılmasını gerektiren sebepler arasında yer almaz?

a) Uzlaştırmacı olabilmek için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilme

b) Uzlaştırmacı olabilmek için aranan niteliklerin sonradan kaybedilmesi veya yenileme eğitiminin tamamlanmaması

c) Uzlaştırma göreviyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunulması

d) Herhangi bir dosya bakımından, süresi içerisinde uzlaştırma işlemlerini tamamlamama

e) Performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunmama veya etik ilkelere aykırı davranma 

13.Aşağıdakilerden hangisi, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmemiştir?

a) Kanun önünde eşitlik ilkesi

b) Şüpheden sanık yararlanır ilkesi

c) Kanunilik ilkesi

d) Orantılılık ilkesi

e) Kıyas yasağı ilkesi

14.Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinin kanun yoluna müracaat hakkı yoktur?

a) Cumhuriyet Savcısı

b) Sanığın kanuni temsilcisi veya eşi

c) Katılma talebi reddedilen veya bu konuda mahkemece bir karar verilmeyen

d) Müdafi

e) Mağdurun eşi

15.Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi sonunda mahkemece verilebilecek karar türlerinden değildir?

a)Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar

b) Ceza verilmeye yer olmadığına dair karar

c) Kusurun bulunmaması nedeniyle ceza verilmeye yer olmadığına dair karar

d) Hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle ertelenmesi kararı

e)  Beraat

Cevap Anahtarı

1-E 2-B 3-C 4-C 5-E 6-E 7-A 8-E 9-A 10-D 11-C 12-D 13-B 14-E 15-A

Sınav sonu cevaplarınızı kontrol ediniz, eğer bizim Özel ayarlamış olduğumuz sınav sisteminden giriş yapıp sonuçlarınızı gördüyseniz aşağıdaki puanlamaya göre hareket edebilirsiniz veya normal şekilde çözüp doğru yanlışınızı hesapladıktan sonra % liğe vurabilir ve aşağıdaki puanlama sistemine göz atabilirsiniz.

% 0-25 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Şuanki bilgileriniz baya yetersiz diyebiliriz, yaptığınız yanlışların hangi konulardan olduğunu inceleyerek tekrar çalışmanızı önerir ve sınavlara 1. aşamadan tekrar başlayın derim. Sınavlara baştan başlamak için buradaki bağlantıya tıklayarak gidebilirsiniz. 

%25-50 Arasında sonuç elde ettiyseniz:Şuanki bilgileriniz ortalama düzeyde diyebiliriz. Daha iyi olmak için eksik konularınızı tamamlamanızı önerir ve tekrar denemelere girmenizi öneririm.

%50-75 Arasında sonuç elde ettiyseniz:Öncelikle sizi tebrik ederim ortalamanın üstünde bilgi sahibiniz diyebilirim. Sahip olduğunuz bilgiler sınavda rahatlıkla yapmanızı sağlayacak diyebiliriz ama her zaman daha iyisine neden hayır diyelim, eksiklerinize bakarak tekrar bir gözden geçirerek hatasız yapabilirsiniz ve diğer aşamalara geçebilirsiniz.

%75-100 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Siz bu işi bitirmişsiniz zaten diyebiliriz rahatlıkla. Ortalamanın oldukça üstündesiniz ve sınav için bilgileriniz yeterli düzeyde bundan sonra yapmanız gereken tek şey diğer aşamaları çözmek ve bilgilerinizi taze tutmak. Tebrik ederiz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ