uzlasma.org

UZLAŞTIRMACI HAZIRLIK SINAV SORULARI 8

UZLAŞTIRMACI HAZIRLIK SINAV SORULARI 8

 

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları 8. aşamaya öncelikle hoşgeldiniz, bu aşamaya kadar olan azim ve cabanızı tebrik ederiz. Dileriz bu aşamada da başarılı olursunuz ve diğer aşamalara geçersiniz. Eğer önceki sınavların çözümlemelerini yapmadıysanız  Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-1, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-2, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-3, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-4, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-5 , Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-6  ve Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-7 bağlantılarına tıklayarak önceki sınavlara girebilir seviyenizi ölçebilirsiniz ve dilerseniz kendinizi sınava daha iyi hazırlayabilirsiniz. Eğer sınava hala başvurmadıysanız yaklaşık 1 haftalık süreniz kaldı buradan gerekli bilgileri öğrenerek hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz. 

Soruları Özel ayarlanmış Sınav formatımızda görebilmek ve sınav notunuzu sonucunuza göre değerlendirmek isterseniz buradan sınava başlayabilirsiniz. Hazırsanız sınav sorularımıza geçelim.

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları

1.Soruşturma evresinde uzlaştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Soruşturmasına başlanılan ve uzlaştırma kapsamında kalan suçlara ilişkin gerekli araştırma ve soruşturma işlemleri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır

b) Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı toplanması gereken tüm delilleri toplar

c) Çocuk şüpheliler bakımından, çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı, soruşturma sırasında gerekli gördüğünde çocuk ilgili kanunda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebilir

d) Soruşturma evresinde, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma imkânının bulunmaması hâlinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı dosyayı büroya göndermeksizin sonuçlandırır

e) Soruşturmaya konu suçun uzlaştırmaya tâbi olması ve iddianame düzenlenmesi için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı dosyayı Sulh Ceza Hâkiminin onayı ile büroya göndermekle görevlidir.

2.Uzlaştırmacı ücretinin takdirinde, aşağıdaki tarifelerden hangisi esas alınır?

a) Uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan tarife

b) Uzlaştırmacının görevlendirildiği tarihte yürürlükte olan tarife

c) Uzlaştırmacının lehine olan tarife

d) Uzlaştırma raporunun onaylandığı tarihte yürürlükte olan tarife

e) Uzlaştırmacı tarafından tercih edilmekte olan tarife.

3.Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenlerinden biri değildir?

a) Kanun hükmünün yerine getirilmesi

b) Akıl Hastalığı

c) Haklı Savunma

d) Hakkın Kullanılması

e) İlgilinin rızasının olması.

4.Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen müeyyidelerden biri değildir?

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

b) Müebbet hapis cezası

c) Süreli hapis cezası

d) Hafif hapis cezası

e) Adli para cezası.

5.Türk Ceza Kanunu’na göre, şikâyetten vazgeçme ne zamana kadar yapılabilir?

a) Hüküm verilinceye kadar

b) Duruşma başlamadan önce

c) Hüküm kesinleşinceye kadar

d) İddianame hazırlanıncaya kadar

e) İddianamenin kabulüne kadar

6.Uzlaştırmacı görevlendirilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından incelenmesi sonucunda, gönderme kararına esas suçun uzlaştırma kapsamında kaldığının anlaşılması hâlinde uzlaştırmacı görevlendirmesi, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen listeye göre ilgili Cumhuriyet savcısının onayıyla yapılır

b) Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı yargı çevresinde yeteri kadar uzlaştırmacı bulunmaması hâlinde uzlaştırma işlemi yapılamaz

c) Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra taraflara bu husus telefon, SMS veya diğer elektronik araçlarla bildirilmelidir

d) Uzlaştırma evrakı uzlaştırmacıya tutanakla teslim edilir ve alındı belgesi dosyasına eklenir

e) Uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren bir aylık süre geçmeden yapılamaz.

7.Uzlaştırmacının görevlendirilmesine ve uzlaştırma işlemlerini yürütmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Şüpheli, sanık, mağdur ya da suçtan zarar görene Cumhuriyet savcısının onayı ile görevlendirilen uzlaştırmacı uzlaşma teklifinde bulunur

b) Uzlaştırmacı kendisine tevdî edilen görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup, görevinin icrasını kısmen veya tamamen başka bir kimseye bırakılmaktadır

c) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma veya kovuşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye, sanığa veya kanunî temsilcisine ulaşılamaması hâlinde soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili uzlaştırma yoluna kesinlikle gidilmez

d) Uzlaştırmacı görevine yerine getirirken, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatı altında işlemlerini yürütür

e) Uzlaştırmacının tarafsızlığının şüpheye düştüğü hallerde reddedilebilmesi mümkündür. 

8.Uzlaştırma bürosunda, uzlaştırmacılara verilecek dosyaların belirlenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Cumhuriyet savcısı tarafından belirlenen uzlaştırmacıya verilir

b) UYAP tevzi esaslarına göre otomatik olarak belirlenebilir

c) Daire Başkanlığı tarafından otomatik olarak belirlenebilir

d) En kıdemli uzlaştırmacı dan başlamak suretiyle belirlenebilir

e) Tarafların üzerindeki anlaştıkları uzlaştırmacıya da verilebilir. 

9.Soruşturma aşamasında, taksitli edim içeren uzlaştırma nedeniyle, uzlaşma gerekleri yerine getirilmiş ise, Cumhuriyet savcısı tarafından aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

a) Düşme

b) Beraat

c) Ceza verilmesine yer olmadığı

d) Kovuşturmaya yer olmadığı

e) Soruşturma yapılmasına yer olmadığı

10.. Uzlaştırmacı giderlerine ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere yapılan masraflar, uzlaştırmacı tarifesindeki uzlaştırma gideri alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir

b) Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır ve bu giderler ilgili ödenekten karşılanır

c) Uzlaştırmanın gerçekleşmemesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri hakkında yargılama giderlerine ilişkin hükümleri uygulanabilir

d) Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri Devlet Hazinesi tarafından tamamen karşılanacaktır

e) Uzlaştırmacının çalışması karşılığında ücret talep etmediği hâllerde tarifedeki asgari tarifeden ücret ödemesi yapılması zorunludur. 

11.Uzlaştırmada zamanaşımına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç uzlaştırma raporunun onaylanarak, taraflara bir suretinin verildiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresine işlenmez

b) Uzlaşma teklifine süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde uzlaştırma girişimi sonuçsuz kalır ve zamanaşımı işlemeye devam eder

c) Uzlaşma teklifin reddedilmesi hâlinde uzlaştırma girişimi sonuçsuz kalmış sayılır ve zamanaşımı işlemeye devam eder

d) Tarafların veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin uzlaştırma müzakerelerine katılmaktan imtina etmesi halinde zamanaşımı işlemeye devam eder

e) Tarafların, müzakereler sırasında taraflardan birinin yazılı veya sözlü olarak uzlaşmadan vazgeçtiğini bildirmesi üzerine düzenlenen raporun büroya verildiği tarihten itibaren dava zamanaşımı ve kovuşturma koşulu olan dava süresi yeniden işlemeye başlanır.

12.Şüphelinin uzlaştırma raporuna konu edimi yerine getirmemesi haline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Şüpheli hakkında kamu davası açılır ve uzlaştırma raporu ilam niteliğinde bir belge olduğu için cebri icra yoluyla edim takibe konulabilir

b) Şüpheliye Cumhuriyet savcısı tarafından ek süre verilecektir

c) Şüpheli, ilk duruşmadan önce edimi yerine getirirse, hakkında dava düşer

d) Mağdurun şikayeti üzerine, şüpheli hakkında kamu davası açılacaktır

e) Kamu davası açılmış ise, uzlaştırma raporunda ilam niteliğini kaybeder.

13.. Hukuka uygunluk halleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yasa hükmünü yerine getiren hiç kimseye ceza verilmez

b) Kişinin ağır ve haksız bir eylemin meydana getirdiği şiddetli elem ve hiddetin etkisi altında kalarak suç işlemesi halinde hukuka uygunluk sebebi vardır ve bununla birlikte faile ceza verilmez

c) Mağdurun üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakka yönelik rızası söz konusu ise bu halde suç oluşmaz ve böyle bir rızanın varlığı halinde faile ceza verilmez

d) Hukuka uygunluk hallerinde faile ceza verilmez

e) Kanunların kendisine tanımış olduğu hakkı kullanan kimseye ceza verilmez.

14.TCK’ya göre, suçun işlenmesinde, bir başkasının iradesine hâkim olarak o kimseyi araç olarak kullanan kişi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?

a) Müşterek fail

b) Azmettiren

c) Dolaylı fail

d) Yardım eden

e) Fail

15.A, komşusu B ile tartışmış ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A ve B arasında itiş/ kakış yaşanmıştır. Olay sonrasında A, B’nin kendisini, silahla tehdit ettiği ve kavga sırasında da hakarette bulunduğundan bahisle suç duyurusunda bulunmuştur. Buna göre, olay hakkında uzlaştırma hükümlerinin uygulanabilirliği konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İki suç yönünden de uzlaştırma yapılabilmesi mümkün değildir

b) Sadece hakaret suçu yönünden uzlaştırma yapılır

c) Silahlı tehdit kararı yönünden beraat kararı verilmeden uzlaştırma hükümleri uygulanamaz

d)Silahlı tehdit suçu yönünden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir ve bu kararla birlikte karar kesinleşir ise, hakaret suçu yönünden uzlaştırma hükümleri uygulanabilir

e) Mağdur rıza gösterirse, her iki suç yönünden de uzlaştırma hükümleri uygulanabilir.

Cevap Anahtarı

1-E 2-A 3-B 4-D 5-C 6-B 7-A 8-B 9-D 10-E 11-A 12-A 13-B 14-C 15-D

Sınav sonu verdiğiniz cevapları kontrol ediniz, eğer bizim özel ayarlamış olduğumuz sınav sisteminden giriş yapıp sonuçlarınızı gördüyseniz aşağıdaki puanlamaya göre kendinizi değerlendirebilirsiniz veya normal şekilde çözüp doğru yanlışınızı hesapladıktan sonra % liğe vurabilir ve yine aşağıdaki puanlama sistemine göz atarak durumunuzu öğrenebilirsiniz.

% 0-25 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Üzgünüz ama şu anki bilgileriniz baya yetersiz diyebiliriz, yaptığınız yanlışların hangi konulardan olduğunu inceleyerek tekrar çalışmanızı önerir ve sınavlara 1. aşamadan tekrar başlamanızı öneririz. Konulardan emin olduktan sonra sınavlara baştan başlamak için buradaki bağlantıya tıklayarak gidebilirsiniz. 

%25-50 Arasında sonuç elde ettiyseniz:Şuanki bilgileriniz ortalama düzeyde diyebiliriz. Daha iyi olmak için eksik konularınızı tamamlamanızı önerir ve bu denemeye tekrar girmenizi ve yanlışlarınızı düzeltmenizi öneririz.

%50-75 Arasında sonuç elde ettiyseniz:Öncelikle sizi tebrik ederim ortalamanın üstünde bilgi sahibiniz diyebilirim. Sahip olduğunuz bilgiler sınavda rahatlıkla yapmanızı sağlayacak diyebiliriz ama her zaman daha iyisine neden hayır diyelim, eksiklerinize bakarak tekrar bir gözden geçirerek hatasız yapabilirsiniz ve diğer aşamalara geçebilirsiniz.

%75-100 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Siz bu işi bitirmişsiniz zaten diyebiliriz rahatlıkla. Ortalamanın oldukça üstündesiniz ve sınav için bilgileriniz yeterli düzeyde bundan sonra yapmanız gereken tek şey diğer aşamaları çözmek ve bilgilerinizi taze tutmak. Tebrik ederiz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Anonim dedi ki:

    Sınav sekizde yedinci soruda bir yanlışlık var doğru cevap a demiş ama yanlış

  2. Anonim dedi ki:

    Doğru cevap e

BİR YORUM YAZ