uzlasma.org

UZLAŞTIRMACI HAZIRLIK SINAV SORULARI 9

UZLAŞTIRMACI HAZIRLIK SINAV SORULARI 9

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları 9. aşamada sizi biraz daha zorlamayı planlıyoruz. Bu aşamaya kadar başarıyla geldiyseniz bu zorluğun sizi pek etkileyeceğini sanmıyoruz. Dileriz ki bu aşamada da başarılı olur diğer aşamalara geçersiniz. Eğer önceki aşamalara göz atmadıysanız Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-1, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-2, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-3, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-4, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-5 , Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-6 , Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-7, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-8 bağlantılara tıklayarak istediğiniz sınava gidebilir istediğiniz denemeyi çözebilir ve kendinizi test edebilirsiniz.

Soruları Özel ayarlanmış Sınav formatımızda görebilmek ve sınav notunuzu sonucunuza göre değerlendirmek istiyorsanız eğer buradan sınava başlayabilir ve daha pratik şekilde soruları çözebilirsiniz. Eğer hazırsanız sınav sorularımıza geçebiliriz.

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Sorular

1.Uzlaştırma kapsamındaki suçlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Takibi mağdurun şikâyetine bağlı suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur

b) Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma girişiminde bulunulur

c) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık bir hüküm bulunması gereklidir

d) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez

e) Şüpheli ya da sanık tarafından uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmesi hâlinde, uzlaştırma kapsamındaki suç yönünden uzlaştırma hükümleri uygulanabilir. 

2.Uzlaştırmacı sicilinden ve listeden çıkarılmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Uzlaştırmacı hakkında, sicilden ve listeden çıkarma yaptırımı uygulanabilir

b) Uzlaştırmacı, sicilden ve listeden çıkarılma talebinde bulunamaz, herhangi bir şekilde sicilden veya listeden çıkarılmışsa, yeniden sicile kayıt edilmez

c) Sicil ve listeden çıkartma işleminden önce, uzlaştırmacının yazılı savunması alınır, uzlaştırmacı, yazılı savunmada bulunması için kendisine yapılan yazılı bildirimin tebliğinden itibaren 10 (on) günlük süre içinde savunmasını vermek zorundadır ve tebliğden imtina eden veya bu süre içerisinde kendisini savunmada bulunmayan uzlaştırmacı savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır

d) Etik ilkelere aykırı hareket edilmesi nedeniyle hakkında uyarma yaptırımı uygulanan uzlaştırmacı, Daire Başkanlığınca yazılı olarak uyarılır, uyarıya uyulmaması halinde üçüncü fıkra gereğince savunması alındıktan sonra sicil ve listeden çıkarılmasına karar verilir ve bu karar ilgilisine tebliğ edilir

e) Etik ilkelere aykırı hareket edilmesi halinde ihlalin niteliğine göre sicilden ve listeden çıkarma yaptırımı yerine uyarma veya bir yıla kadar geçici süreyle listeden çıkarma yaptırımı uygulanabilmektedir

3.Haksızlık teşkil eden fiili işlemesi dolayısıyla kişi hakkında yapılan kınama yargısından ibaret olan ve failin cezalandırılmasını sağlayan ceza hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kusurluluk (kusur ilkesi)

b) Kanunsuz suç ve ceza olmaz

c) Kıyas yasağı  

d) Şüphenin sanık aleyhine yorumlanması

e) Ceza sorumluluğunun şahsiliği.

4.Soruşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi durumunda, şüpheli hakkında uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilebili

b) Suça sürüklenen çocuk hakkında gerekli görüldüğünde ilgili kanunda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanabilmesi için çocuk hâkiminden istenir

c) Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir

d) Edimin mahiyeti nedeniyle, kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildiği hallerde, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi mağdur tarafından yapılır

e) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, erteleme süresince zamanaşımı işlemez.

5.

  I. Dosya içeriğinden, şüpheli hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin tespitine        yönelik, suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan deliller toplanmadan dosyanın büroya    gönderildiğinin anlaşılması

  II. Fiilin uzlaştırma kapsamında olmadığının anlaşılması

  III. Şüpheli hakkında daha önce başka suçlardan dolayı uzlaştırma hükümlerinin uygulanmış olması.

Uzlaştırma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından, yukarıdaki hallerden hangisinde dosyanın ilgili Cumhuriyet savcısına iade edilmesine karar verilemez?

a) I ve III 

b) Sadece III 

c) I ve III 

d) Sadece I

e) Sadece II

6.Aşağıdakilerden hangisi suç ve cezalara ilişkin Anayasal ilkeler arasında yer almaz?

a) İşlediği suç sebebiyle kural olarak vatandaşın dış(yabancı) ülkeye verilememesi

b) İdarenin kişi hürriyetini kısıtlayıcı yaptırımlarda bulunamaması

c) Kanuna aykırı olarak elde edilen bulguların delil olarak kabul edilememesi

d) Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi sebebiyle hiç kimsenin özgürlüğünden mahrum bırakılamaması

e) Hakkında kamu davası açılıncaya kadar herkesin masum sayılma.

7.Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi cezai sorumluluğu kaldıran nedenlerden biri değildir?

a) Kanun hükmünün yerine getirilmesi

b) Yetkili amirin emri

c) Haksız tahrik

d) Zorunluluk hâli

e) İlgilinin rızasının olması.

8,Kovuşturma aşamasında gerçekleştirilen uzlaştırma bakımından, uzlaştırma raporunun onaylanmasına ilişkin yetki aşağıdaki kişileden hangisine aittir?

a) Cumhuriyet Başsavcısı

b) Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı

c) Mahkeme başkanı

d) Mahkeme veya hakim

e) Adalet Komisyonu Başkanı.

9.Kıyas yasağına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Kanun koyucunun keyfi davranışta bulunmasını engeller

b) İdarenin keyfi davranmasını engeller

c) Hâkimin keyfi davranmasını engeller

d) Kıyas yasağının, devlete karşı suçlar yönünden istisnaları vardır

e) Kıyas yasağı, hakimin geniş yorum yapmasını engeller.

10.Kanunda yazılı olan sürelerin geçmesiyle birlikte cezanın infaz edilememesi sonucun ortaya çıkaran duruma ne ad verilmektedir?

a) Şikâyet

b) Dava Zamanaşımı

c) Davanın Reddi

d) Ceza Zamanaşımı

e) Davanın Düşmesi.

 11.Uzlaştırma müzakerelerinin yürütülme biçimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür ve uzlaştırmacı, uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan veya diğer bir şekilde öğrendiği olguları gizli tutmakla yükümlüdür

b) Aksi kararlaştırılmamışsa, taraflar, müdafi ve vekiller de gizlilik kuralına uymakla yükümlüdür

c) Uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma, kovuşturma ya da davada delil olarak kullanılamaz

d) Müzakerelere katılanlar bu bilgilere ilişkin olarak tanık olarak dinlenemez

e) Daha önce mevcut olan bir belge veya olgu, uzlaştırma müzakereleri sırasında ileri sürülmüşse bu belgeler, daha sonra, soruşturma veya kovuşturma sürecinde ya da bir davada delil olarak kesinlikle kullanılamaz. 

12.Uzlaştırma müzakerelerinin yürütülmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Müzakereler, her durumda tarafların bir araya getirilmesi suretiyle yapılır

b) Şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi, müdafi ya da vekilinin haklı bir mazereti olmaksızın müzakerelere katılmaktan imtina etmesi hâlinde, ilgili taraf uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır

c) Uzlaşma sağlanabilmesi için birden fazla müzakere yapılabilir

d)Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, sanık, katılan, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir

e) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya uzlaştırma müzakerelerinin kanuna uygun yürütülmesi amacıyla talimatlarda bulunabilir.

13.Cumhuriyet savcısının uzlaştırma raporunu onaylamamasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İkinci kez uzlaştırma yoluna gidilir

b) Cumhuriyet savcısının raporu onaylamaması durumunda uzlaştırma süresi dolmamış ise, edimin değiştirilmesini uzlaştırmacıdan isteme hakkı vardır.

c) Cumhuriyet savcısı uzlaştırma konusu edimi kendisi belirleyerek raporu onaylar

d) Cumhuriyet savcısı, mağdurun beyanı alarak, uzlaştırma konusu edimi değiştirir ve raporu onaylar

e) Ancak kovuşturma aşamasında tekrar uzlaştırma yoluna gidilebilir

14.Uzlaştırmacının uzlaşma teklifinde bulunacağı şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar gören ya da kanunî temsilcilerine iletişim araçlarıyla ulaşılamaması hâline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)  Açıklamalı uzlaşma teklifi, uzlaştırmacının teklif formunu vermesi üzerine, Uzlaştırma Bürosu aracılığıyla yapılır

b) Uzlaştırma teklif aşamasında olumsuz sonuçlanmış sayılır

c) Mağdur veya şüpheli başvuru yapmadıkça uzlaştırma işlemlerine devam edilemez

d) Cumhuriyet savcısının onayı ile, ulaşılamayan tarafların yokluğunda da uzlaştırma işlemlerine devam edilir

e) Uzlaştırmacı, kendisine ulaşılamayan taraf başvuruncaya kadar dosyayı işlemden kaldırır. 

15.Olağan kanun yolları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

a) İtiraz- İstinaf- Temyiz

b) Kanun Yararına Bozma- Temyiz

c) Temyiz- İstinaf

d) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı- Temyiz

e) İtiraz- Temyiz.

Cevap Anahtarı

1-E 2-B 3-A 4-D 5-B 6-E 7-C 8-D 9-C 10-D 11-E 12-A 13-B 14-A 15-A

Sınav sonu verdiğiniz cevapları lütfen kontrol ediniz, eğer bizim özel ayarlamış olduğumuz sınav sisteminden sınava girdiyseniz sonuçlarınızı görmüşsünüzdür, sonuçlara göre aşağıdaki puanlamaya bakarak kendinizi değerlendirebilirsiniz veya normal şekilde çözüp doğru yanlışınızı hesapladıktan sonra % liğe vurabilir ve yine aşağıdaki puanlama sistemini inceleyerek olduğunuz konumu görebilirsiniz.

% 0-25 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Üzgünüz ama şu anki bilgileriniz sınav için yetersiz diyebiliriz, yaptığınız yanlışların hangi konulardan olduğunu inceleyerek tekrar çalışmanızı önerir ve sınavlara 1. aşamadan tekrar başlamanızı kendinizi geliştirerek ilerlemenizi öneririz. Konulardan emin olduktan sonra sınavlara baştan başlamak için buradaki bağlantıya tıklayarak gidebilirsiniz. 

%25-50 Arasında sonuç elde ettiyseniz:Şuanki bilgileriniz ne iyi ne kötü yani orta düzeyde diyebiliriz. Daha iyi olmak için eksik konularınızı tespit etmenizi ve eksiklerinizi tamamlamanızı öneririz. Eksiklerinizi tamamladıktan sonra bu denemeye tekrar girmenizi ve yanlışlarınızı düzeltmenizi öneririz.

%50-75 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Ortalamanın üstünde bilgi sahibiniz diyebilirim. Sahip olduğunuz bilgiler sınavda rahatlıkla soruları yapmanızı sağlayacak diyebiliriz ama her zaman daha iyisi için çalışmamız gerekir, eksiklerinize bakın ve konuları tekrar bir gözden geçirerek hatasız yapabilirsiniz ardından da diğer aşamalara geçebilirsiniz.

%75-100 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Siz bu işi çözmüşsünüz diyebiliriz rahatlıkla. Ortalamanın oldukça üstündesiniz ve sınav için bilgileriniz yeterli düzeyde bundan sonra yapmanız gereken tek şey diğer aşamaları çözmek ve bilgilerinizi taze tutmak. Sınavı geçtiğiniz için şimdiden tebrik ederiz :).

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ