Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları

4
104

SORU 1

*Aşağıdakilerden hangisi onarıcı adalet anlayışı esaslarındandır?

a)Suçun mahiyeti nedir?

b)Suçun T.C.K.’ daki karşılığı nedir ?

c)Mağdur ve şüpheli topluma en az zararla nasıl kazandırılmalıdır?

d)Suçu kim, nasıl işlemiştir ?

e)Kaç kişi, hangi suçu işlemiştir ?

SORU 2

*Ceza muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliğine göre genel müdürlük aşağıdaki tanımlardan hangisini ifade eder ?

a)Daire başkanlığı

b)Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan ulaştırma bürosu

c)Alternatif çözümler daire başkanlığı

d)Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

e)Hiçbiri

SORU 3

*Uzlaştırma kurumu Türk Ceza Hukuku sisteminde ilk defa hangi kanuni düzenlemelerde yer almıştır?

a)Türk Ceza Kanunu,Ceza Muhakemesi Kanunu

b)Ceza Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu

c)Türk Ceza Kanunu,Çocuk Koruma Kanunu

d)Türk Ceza Kanunu,İnfaz Kanunu

e)Ceza Muhakemesi Kanunu, İnfaz Kanunu

SORU 4

*Uzlaştırma bakımından  aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) 1 fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur veya suçtan zarar gören hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir

b)CMK’da  belirlenen hakimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri, uzlaştırmacı  görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur.

c) uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engeldir.

d)Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet Savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir.Uzlaştırma bürosu uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır.

e)Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır.Uzlaştırma bürosu bu süreye en çok yirmi gün daha uzatabilir. 

SORU 5

*Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından biridir ?

a)Simge

b)Kanal

c)Belirti

d)Belirtke

e)Görsel gösterge

SORU 6

*Kamu davasının  açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, Edimin  yerine getirilip getirilmediğinin takibi nasıl yapılır?

a)Uzlaştırmadan sorumlu cumhuriyet savcısı tarafından

b)Uzlaştırma raporunu hazırlayan uzlaştırmacı tarafından

c)Cumhuriyet savcısı tarafından

d)Büro tarafından

e)Mağdur veya suçtan zarar görenin bildirmesi gerekir

SORU 7

*Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesini yıllık olarak hangi kurum hazırlar ?

a)Daire başkanlığı

b)Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bürosu

c)Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı

d)Ceza işleri genel Müdürlüğü

e)Hiçbiri

SORU 8

*Aşağıdakilerden Hangisi  Onarıcı Adalet anlayışı kıstaslarından değildir ?

a)Suçu işleyeni bularak cezasının verilmesi

b)Suçtaki cezadan ziyade suç sonucu doğan zararlara odaklanma

c)Suçu işleyene hak ettiği cezayı vermek

d)Suçtaki ceza oranlarının tespitinin yapılması

e)T.C.K.’daki mevcut cezaları uygulamak.

SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından birisi arasındadır?

a)görsel gösterge

b)belirti

c)ileti

d)simge

e)belirtke

SORU 10

Uzlaştırma kurumu Türk Ceza Hukuku sistemine ilk defa hangi kanunlardaki düzenlemelerle girmiştir?

a)Çocuk koruma kanunu , Ceza Muhakemesi Kanunu

b)Ceza Muhakemesi Kanunu , Ceza İnfaz Kanunu

c)Türk Ceza Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu

d)Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu

e)Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu

SORU 11

Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren süreye ek olarak kaç gün süre daha talep edebilir ?

a)15

b)50

c)30+20

d)20

e)20+20

SORU 12

Müzakerelerde çok uzun zamana yayılmasını ve süreç olarak uzlaştırmanın uzaması hangi müzakere tekniği ile ifade edilir ?

a)kazan-kaybet

b)kazan-kazan

c)kaybet-kazan

d)kaybet-kaybet

e)kar et-zarar et

SORU 13

Müzakereler sırasında olayın tarafları arasında yaşanan ana sorun hangisi ile ifade edilmiştir?

a)cinsiyetleri

b)tarafların yaşadıkları olayın mahiyeti

c)eğitim düzeyi

d)müzakerenin yapılacağı yer

e)müzakerede öncelikli kimin konuşacağı

SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacı siciline kaydolma şartlarını taşımaz ?

a)Avukatlar yönünden çalıştığı bölgedeki baroya kayıtlı olmamak,

b)Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda istenilen düzeyde başarılı olmak

c)Disiplin suçlarından meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak yasaklanmamış cezaları almamak,

d)Avukatlar yönünden çalıştığı adli bölgedeki baroya kayıtlı olmak

e)kasten işlenmiş bir suçtan dolayı mahküm olmamak,

SORU 15

Uzlaştırma neticesinde suçu işleyen şahsa sağladığı yararlardan değildir ?

a)Olayın sonuçları ile yüzleşme imkanı bulur, bir yandan mağdurun yaşadıklarını öğrenme, bir yandan mağdur açısından empati kurma imkanı bulur.

b)Yargılamanın uzun sürmesinden kurtulmuş olur.

c)Tazmin konusunda kendisi de söz sahibi olur ve süreci kendi imkanları dahilinde durumuna uygun bir hale getirme şansı bulur.

d)Mahkumiyet, hak yoksunluğu ve sabıka tehdidi devam eder.

e)Özgür bırakılma yönündeki sınırlandırılacağı korkusu ortadan kalkar,

CEVAPLAR

1:C 2:D 3:A 4:C 5:B 6:D 7:C 8:B 9:C 10:D 11:D 12:A 13:D 14:A 15:D

4 YORUMLAR

    • İlginiz İçin Teşekkür ederiz Neslihan Hanım.Son güncelleme ile uzlaştırmacı dosyayı kendisine verildikten sonra 20 gün ek süre daha talep edebilir.Bilgilerinize sunarız

  1. 8.soruda kıstaslarından değildir?diyor
    ama cevap b Suçtaki cezadan ziyade suç sonucu doğan zararlara odaklanma nasıl oluyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin