uzlasma.org

UZLAŞTIRMACI HAZIRLIK SINAVI 10

UZLAŞTIRMACI HAZIRLIK SINAVI 10

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları 10. aşamaya hoşgeldiniz, sonlara yaklaştıkca elimizden geldiğince sizi zorlamaya ve sınavda başarıya bir adım daha yaklaştırmaya çalışıyoruz. Sizleri bu aşamalarda görmek bizlere gurur veriyor diyebiliriz. Eğer önceki aşamalara gimediyseniz ve kendinizi test etmek istiyorsanız Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-1Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-2, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-3Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-4Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-5 , Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-6 Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-7Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-8Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-9 istediğiniz sınav bağlantısına tıklayarak dilediğiniz sınava gidebilir ve dilediğiniz denemeyi çözebilir, kendinizi test edebilirsiniz. Eğer sınava girmek istiyorsanız ve hala başvuruda bulunmadıysanız az bir süreniz kaldı buradan gerekli bilgileri öğrenerek hızlı bir şekilde başvurunuzu yapabilir ve sonasında ne yapacağınız hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz.

Soruları Özel ayarlanmış Sınav formatımızda görebilmek ve sınav notunuzu sonucunuza göre değerlendirmek isterseniz eğer buradan sınava başlayabilir ve daha pratik şekilde soruları çözümleyebilirsiniz. Eğer sizlerde hazırsanız hazırlık sınav sorularımıza geçelim.

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Sorular

1.Uzlaştırma teklifinin taraflarca reddedilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bir ay geçmeden ikinci kez uzlaştırma yapılamaz

b) Her iki tarafın da talep edilmesi halinde ikinci kez uzlaştırma yapılabilir

c) Kovuşturma başlamadan önce, tekrar uzlaştırma görüşmesi yapılabilir

d) Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını  savcılığa beyan edebilirler

e) Soruşturma evresinde ikinci kez uzlaştırma usulüne başvurulamaz ancak, kovuşturma aşamasında tekrar uzlaştırma aşamasına başvurulabili ve yapılabilir. 

2.Kovuşturma aşamasında uzlaştırma usulüne ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Mahkeme tarafından gönderilen dosya büroya kaydedildikten hemen sonra büro numarası alır

b) Uzlaştırma konusu suç ya da suçlara ilişkin belgelerden uzlaştırma için gerekli olup da hâkim tarafından uygun görülenler büroya gönderilir

c) Gönderme ara kararında uzlaştırma işlemlerinin yapılacağı kişiler ile uzlaştırmaya tabi suçlar açıkça belirtilir

d) Uzlaştırma Bürosu personeli tarafından kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra dosya bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısına teslimi edilir

e) Mahkemenin gönderme kararı üzerine, dosya doğrudan uzlaştırmacıya tevdi edilir.

3.Kovuşturma aşamasında uzlaştırmanın hukuki sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini defaten yerine getirmesi hâlinde, davanın düşmesine karar verir

b) Kovuşturma aşamasında, aynı sanık yönünden –uzlaştırmaya konu başka suçları bulunsa dahi- sadece bir kez uzlaştırma yoluna başvurulabilir

c) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararının ardından, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi hâlinde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir

d) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, mahkeme tarafından, hüküm açıklanır

e)  Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde; sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir ve arından geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez.

4.Uzlaştırmacının çekinmesi ve reddi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Uzlaştırmacı reddedilemez

b) Uzlaştırmacı dosyayı kabul etmekten çekinmez

c) Cumhuriyet savcısı her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin dosyayı uzlaştırmacı dan geri alabilir

d) Uzlaştırmacının reddi ve çekinmesi konusunda, hakimlere ilişkin hükümler dikkate alınır

e) Tarafların itirazı olmadıkça, uzlaştırmacı çekinemez ve dosyayı kabul etmekten kaçınamaz ve kabul eder. 

5.Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu kaldıran nedenler içerisinde yer almaz?

a) Mağdurun rızası

b) Geçici nedenler ve irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu

c) İşlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğin azaltan akıl hastalığı

d) Yetkili merciin emrini yerine getirme

e) Zorunluluk hali.

6.Türk Ceza Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi güvenlik tedbiri değildir?

a) Tüzel kişinin faaliyet izninin iptali

b) Hak kullanmaktan yoksunluk

c) Erteleme

d) Kazanç Müsaderesi

e) Eşya Müsaderesi.

7.Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiye ne ad verilir?

a) Suçtan Zarar Gören

b) Şüpheli

c) Müdafi  

d) Malen sorumlu                  

e) Katılan vekili

8.Türk Ceza Kanunu’na göre, suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)  Kanunilik ilkesi, kişinin tehlikelilik hali göz önünde bulundurularak hükmedilen güvenlik tedbirleri bakımından geçerli değildir

b) Kanunilik ilkesi, örf ve adete göre suç ihdas etmeye ve ceza vermeye engel olan ilkedir

c) Kanunilik ilkesi, kanun hükmünde kararname ile suç ve ceza içeren hükümler konulmasına engeldir

d) Kanunilik ilkesi, kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı kişilerin cezalandırılmasına engeldir

e) Kanunilik ilkesi, suç ve ceza içeren hükümlerin kıyasa yol açacak şekilde geniş bir şekilde yorumlanmasına engeldir. 

9.Kanun yollarına müracaat edebilecek kimseler içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Katılan veya vekili

b) Cumhuriyet Savcısı

c) Şüpheli veya sanığın eşi ya da yasal temsilcisi

d) Şüpheli veya sanığın müdafii

e) Hâkim.

10.Uzlaştırma müzakerelerinin yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Müzakereler, görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle de yapılabilir

b) Uzlaştırmacı, raporu taraflara imzalatır

c) Uzlaştırmacı, taraflarca imzalanan raporun bir suretini kendisi alır; taraflara da rapordan birer suret verir

d) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma veya kovuşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da yapılan araştırmaya rağmen adreste bulunmaması veya belirlenememesi gibi başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye, sanığa, katılana veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması hâlinde bu hususun tutanakla tespit edilmesinin ardından uzlaştırmacı tarafından uzlaştırma işlemlerine son verilebilir

e) Uzlaştırma raporunun istinabe suretiyle imzalatılması gereken hâllerde, rapor tarafın bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığı istinabe bürosu aracılığı ile imzalatılır.

11.Kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kusur, cezalandırılabilmenin sınırdır

b) Failin cezası, kusuruna göre belirlenir

c) Kusur, cezanın meşruiyetinin kaynağıdır

d) Kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesi objektif sorumluluğu reddeder

e) Ceza hukukunda, fiilin kötülüğü/haksızlığı ile birlikte, failin kişiliği de cezalandırılabilmenin esas unsurları içerisinde değerlendirilebilir.

12.

-Bu olduğunda ne hissettiğinizi anlatabilir misiniz?

-Yani üzüldünüz mü?

Uzlaştırmacının yukarıdaki örnekte olduğu gibi  uygun  bir  açık  uçlu  soru  sorduktan  sonra  kısa sürede  cevap  gelmemesi  nedeniyle  paniğe  kapılarak sorusunu  kapalı  uçlu  soruya  çevirmek  suretiyle bozması,  hangi  becerinin  geliştirilmesi  gerekliliğine işaret eder?

a)Kendini dengeleme

b)Belirsizliklere tahammül

c)Yönlendirici olmama

d)Anlaşılır konuşma

e)Sessizliğin gücünden yararlanma

13.Uzlaştırmacı  müzakereye  katılan  kanuni temsilcinin   bu   sıfatından   emin   olamazsa aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

a) Vasi  tayini  edilmesi  için  gerekli  başvuruyu

yapmalıdır

b) Kanuni temsile ilişkin belgelerin ibrazı istenerek incelenmelidir

c) Avukatla katılımı özendirilmelidir

d) İki tarafı yüzleştirmelidir

e) Sorumluluğun ilgili tarafta olduğuna dair imza alınması yeterli olacaktır.

14.Tutum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Tutum gözlenebilen bir davranıştır

b)Bireyin tutumu hakkında fikir sahibi olmak için

onun davranışlarının bir önemi yoktur

c)Tutumun oluşumunun asıl dayanağı davranıştır

d)Tutum, bireyin sadece duygusal açıdan bir kişi,

olgu, durum, nesne vb. hakkında oluşturduğu

psikolojik yönelimlerdir

e)Tutum davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir denilebilir.

15.Etkili  iletişim  becerisi ile   ilgili   olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Etkili  iletişim  kendiliğinden  var  olan  bir yetenektir

b)Etkili iletişim bir beceridir

c)Etkili iletişim becerisi öğrenilebilir

d)Etkili iletişim becerisi geliştirilebilir

e)Etkili iletişim becerisi insanların birbirleri  ile sağlıklı ilişkiler kurmasına ve daha iyi anlaşmasına yardımcı olur.

Cevap Anahtarı

1-D 2-E 3-B 4-D 5-C 6-C 7-D 8-A 9-B 10-C 11-E 12-E 13-B 14-E 15-A

Sınav sonu verdiğiniz cevapların lütfen kontrolunu kendi iyiliğiniz için sağlayınız, eğer bizim özel ayarlamış olduğumuz sınav sisteminden sınava girdiyseniz sonuçlarınıza direkt erişmişsinizdir, sonuçlara göre aşağıdaki puanlamaya bakarak kendinizi değerlendirebilirsiniz veya normal şekilde çözüp doğru/yanlış sayınızı hesapladıktan sonra % liğe vurabilir ve yine aşağıdaki puanlama sistemini inceleyerek hangi kademede olduğunuz görebilirsiniz.

% 0-25 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Üzgünüz ama şu anki bilgileriniz sınav için yetersiz diyebiliriz, yaptığınız yanlışların hangi konulardan olduğunu dikkatli şekilde inceleyerek tekrar çalışmanızı önerir ve sınavlara 1. aşamadan tekrar başlamanızı kendinizi geliştirerek ilerlemenizi önerebiliriz. Konulardan emin olduktan sonra denemelere baştan başlamak için buradaki bağlantıya tıklayarak gidebilirsiniz. 

%25-50 Arasında sonuç elde ettiyseniz:Şuanki bilgileriniz ne iyi ne kötü yani orta düzeyde diyebiliriz. Daha iyi olmak için eksik konularınızı tespit etmenizi ve eksiklerinizi tamamlamanızı öneririz. Eksiklerinizi tamamladıktan sonra bu denemeye tekrar girmenizi ve yanlışlarınızı düzeltmenizi öneririz.

%50-75 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Ortalamanın üstünde bilgi sahibiniz diyebilirim. Sahip olduğunuz bilgiler sınavda rahatlıkla soruları yapmanızı sağlayacak diyebiliriz ama her zaman daha iyisi için çalışmamız gerekir, eksiklerinize bakın ve konuları tekrar bir gözden geçirerek hatasız yapabilirsiniz ardından da diğer aşamalara geçebilirsiniz.

%75-100 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Siz bu işi çözmüşsünüz diyebiliriz rahatlıkla. Ortalamanın oldukça üstündesiniz ve sınav için bilgileriniz yeterli düzeyde bundan sonra yapmanız gereken tek şey diğer aşamaları çözmek ve bilgilerinizi taze tutmak. Sınavı geçtiğiniz için şimdiden tebrik ederiz :).

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ