uzlasma.org

UZLAŞTIRMACI HAZIRLIK SINAV SORULARI 6

UZLAŞTIRMACI HAZIRLIK SINAV SORULARI 6

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınavı Sorularında 6. sınava kadar geldiyseniz iyi durumdasınız demektir, sınava hazır olmanızda ki son basamağa geldiniz. Eğer diğer sınavlara giriş yapmadıysanız Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-1, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-2, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-3, Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-4  ve Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları-5 bağlantılarına tıklayarak gidebilirsiniz ve sınavda başarılı olmaya bir adım daha yakın olabilirsiniz. Eğer sınava başvurmadıysanız ve sınav başvuru tarihine dair bilginiz yoksa buradan bütün bilgilere sahip olabilirsiniz.

Soruları Özel ayarlanmış Sınav formatımızda görebilmek ve sınav notunuzu sonucunuza göre öğrenebilmek için linkten sınava başlayabilirsiniz. Hazırsanız sınav sorularımıza geçebiliriz artık.

Soruları Özel ayarlanmış Sınav formatında görebilmek ve SINAV NOTUNUZU sonucunuza göre öğrenebilmek için Buradan yapabilirsiniz.

Uzlaştırmacı Hazırlık Sınav Soruları

1.Uzlaştırmanın otuz gün içerisinde tamamlanamamasının sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Taraflar uzlaşmış sayılır.

b) Uzlaştırma gerçekleşmemiş kabul edilir.

c) Tarafların başvurusu üzerine ek süre verilebilir. 

d) Uzlaştırmacı, otuz günlük süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir.

e) Uzlaştırma süresi hiçbir şekilde uzatılamaz.

2.Uzlaştırmacı hakkında, sicilden ve listeden çıkarma yaptırımını uygulama yetkisine sahip merci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı

b) Adalet Bakanlığı

c) Cumhuriyet Başsavcılığı

d) Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı

e) Adalet Komisyonu Başkanı

3.

I. Sicilden ve listeden çıkarma

II. Uyarma

III. Bir yıla kadar geçici süreyle listene çıkarma

Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırmacıya uygulanacak idari yaptırımlar arasında yer alır?

a) I ve II 

b) II ve III 

c) I,II,III 

d)I ve III 

e) I ve II

4.Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Suç ve cezanın sadece kanunla yaratılmasını amaçlar.

b) Yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaçlar.

c) Yargının keyfiliğini önlemeyi amaçlar.

d) Yasamanın keyfiliğini önlemeyi amaçlar.

e) Suç ve ceza yaratan normlar yönünden kıyas işlemini yasaklamayı amaçlar.

5.Uzlaştırmanın başarılı sonuçlanması halinde Cumhuriyet savcısı veya mahkeme/ hakim tarafından verilen kararlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bu kararlar kesindir, bu kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.

b) Sadece yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabilir.

c) Sadece kanun yararına bozma yoluna başvurulabilir.

d) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen kanun yollarına başvurulabilir.

e) Cumhuriyet Başsavcısına itiraz edilebilir. 

6. 

I. Şikâyet Yokluğu

      II. Ön Ödemenin Gerçekleşmesi

     III. Dava ve Ceza Zamanaşımı

     IV. Af

      V. Sanığın Ölümü

Yukarıdakilerden hangisi ceza davasını düşüren sebeplerdendir?

a) I, II ve IV 

b) II, III ve V 

c) I ve V 

d) Sadece V 

e) Hepsi

7,Aşağıdakilerden hangisi kanunilik ilkesinin sonuçlarından biri değildir?

a) Belirlilik

b) Ceza sorumluluğunun şahsiliği 

c) Aleyhe kanunun geçmişe yürümesi yasağı

d) İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza konulamaz

e) Kıyas yasağı

8. Aşağıdakilerden hangisi, TCK’nda açıkça tanımlanmamıştır?

a) Kast

b) Özel Kast

c) Olası Kast

d) Bilinçli Taksir

e) Taksir

9.Uzlaştırma raporuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı biçimde açıklanır. 

b) Uzlaştırma müzakereleri sırasında suçun işlenmesine ilişkin olarak yapılan açıklamalara raporda yer verilmez.

c) Uzlaştırma bürosu, soruşturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısına gecikmeksizin sunar.

d) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka ve ahlaka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına almak suretiyle onaylar, soruşturma dosyasında muhafaza eder.

e) Cumhuriyet savcısının raporu kabul etmeme veya onaylamama yetkisi yoktur. 

10.Uzlaştırmacı tarafından hazırlanacak rapora ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Uzlaştırma raporunda, tarafların edimleri ayrı ayrı ve şüphe ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yazılır. 

b) Edim birden fazla ise, her bir edim açıkça ve ayrıca (sıra numarası verilerek) yazılır. 

c) Raporla birlikte, uzlaştırmacıya verilen belge örnekleri de  iade edilir.

d) Uzlaştırma raporu, taraf sayısından bir fazla olarak hazırlanır. 

e) Uzlaştırmacı, uzlaştırma görüşmeleri sırasında şahsi bir harcama yapmış ise, bu harcamaların belgelerini rapora ekleyerek, bürodan talep edemez. 

11.Mahkeme aşamasında uzlaştırma görüşmelerinin sonuçsuz kalması halinde, taraflar en geç ne zamana kadar aralarında uzlaşarak, uzlaşma belgesini mahkemeye sunabilir?

a) Hüküm verilinceye kadar.

b) Duruşma sona erinceye kadar.

c) İstinaf veya Yargıtay incelemesi başlayıncaya kadar.

d) Sanığın son sözü soruluncaya kadar.

e) Kanun yoluna başvurulmadan önce.

12.Uzlaştırma sırasında, zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Zamanaşımı süresi durmaz.

b) İddianamenin kabulüne kadar durur.

c) Uzlaştırma raporu Cumhuriyet Savcısı tarafından onaylanıncaya kadar bekletilir.

d) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna ilettiği tarihe kadar dava zamanaşımı durur.

e) Zamanaşımı, soruşturmanın sonuna kadar durur.

13.Kovuşturma aşamasında, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi ve uzlaştırmacı görevlendirilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Cumhuriyet savcısı mahkemenin gönderme ara kararında uzlaştırma işleminin yapılacağı kişilerin veya uzlaştırmaya tabi olan suçların açıkça belirtilmemesi durumunda bu eksikliklerin giderilmesini mahkemeden talep edebilir.

b) Cumhuriyet savcısı tarafından suçun açıkça uzlaşma kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, mahkemeden ara kararın yeniden değerlendirilmesi istenebiliyor.

c) Uzlaştırmacı görevlendirilmesi, Cumhuriyet savcısının onayıyla yapılır.

d) Dosya uzlaştırmacıya teslim edildikten sonra taraflara bu husus telefon, SMS veya diğer elektronik araçlarla bildirilir.

e) Mahkemenin gönderme kararı üzerine, dava dosyasında bütün belgelerin bir örneği uzlaştırmacıya verilir. 

14.5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hâkim veya mahkeme kararına itiraz süresi ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren en fazla kaç gündür? 

a) 3 gün     

b) 5 gün   

c) 7  gün   

d) 10 gün   

e) 15 gün

15.Aşağıdaki hallerden hangisi ceza kanununda yer verilen kusurluluğu kaldıran ya da azaltan sebeplerden değildir?

a) Akıl hastalığı 

b) Kanun hükmünü yerine getirme

c) Sağır ve Dilsizlik  

d) Haksız Tahrik  

e) Yaş Küçüklüğü  

Cevap Anahtarı

1-D 2-A 3-C 4-D 5-D 6-E 7-B 8-B 9-E 10-E 11-A 12-D 13-E 14-C 15-B

Sınav sonu cevaplarınızı kontrol ediniz, eğer bizim Özel ayarlamış olduğumuz sınav sisteminden giriş yapıp sonuçlarınızı gördüyseniz aşağıdaki puanlamaya göre hareket edebilirsiniz:

% 0-25 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Şuanki bilgileriniz baya yetersiz diyebiliriz, yaptığınız yanlışların hangi konulardan olduğunu inceleyerek tekrar çalışmanızı önerir ve sınavlara 1. aşamadan tekrar başlayın derim. Sınavlara baştan başlamak için buradaki bağlantıya tıklayarak gidebilirsiniz. 

%25-50 Arasında sonuç elde ettiyseniz:Şuanki bilgileriniz ortalama düzeyde diyebiliriz. Daha iyi olmak için eksik konularınızı tamamlamanızı önerir ve tekrar denemeye girmenizi öneririm.

%50-75 Arasında sonuç elde ettiyseniz:Öncelikle sizi tebrik ederim ortalamanın üstünde bilgi sahibiniz diyebilirim. Sahip olduğunuz bilgiler sınavda rahatlıkla yapmanızı sağlayacak diyebiliriz ama her zaman daha iyisine neden hayır diyelim, eksiklerinize bakarak tekrar bir gözden geçirerek hatasız yapabilirsiniz.

%75-100 Arasında sonuç elde ettiyseniz: Siz bu işi bitirmişsiniz zaten diyebiliriz rahatlıkla. Ortalamanın oldukça üstündesiniz ve sınav için bilgileriniz yeterli düzeyde bundan sonra yapmanız gereken tek şey deneme sınavları çözmek ve bilgileri taze tutmak. Tebrik ederiz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ